een inspi­re­rende campus in dito omgeving

ENERGY
HEALTH
PUBLIC

Wij delen kennis, ideeën, middelen en facili­teiten omdat we ons daar gewoon beter bij voelen.’

De bijwer­king is een ecosys­teem dat zowel uiter­mate inspi­re­rend als produc­tief is en dat een onafla­tende stroom aan ontwik­ke­lingen voort­brengt die zowel persoon­lijk als maatschap­pe­lijk echt relevant zijn.  We do better, together.

samen werken

Vooruit­gang, progressie, de versnel­ling van kennis en echte innovatie zijn zelden het gevolg van toeval, maar eerder een logisch gevolg van de juiste omgeving.

Wij denken dat neder­land in 2050 energie­neu­traal zal zijn.’

En we bevinden ons in goed gezel­schap. Want op de Energy & Health Campus Europe vind je de meest vooraan­staande private en publieke onder­ne­mingen op dit gebied. We do better, together.

samen innoveren

Techno­logie heeft ons leven ingrij­pend veran­derd. Onze levens­ver­wach­ting en kwali­teit. Onze wereld kleiner en tegelij­ker­tijd ook groter. Zonder was ons leven simpeler geweest, moeilijker, armer, geiso­leerder, fanta­sie­loos, beperkter en gevaar­lijk.

Een campus met een mondiaal markt­aan­deel van 30% in medische isotopen.’

Eén locatie voor de gehele productie en verwer­king van medische isotopen en een sterke focus op onder­zoek naar isotoop-gebaseerde medische behan­de­lingen. We do better, together.

samen delen

Vooruit­gang, progressie, de versnel­ling van kennis en echte innovatie zijn zelden het gevolg van toeval, maar eerder een logisch gevolg van de juiste omgeving.

ons verhaal

Een verhaal dat we samen vertellen, waar we elke dag aan werken en waarvan de resul­taten boekdelen spreken.

Samen nieuws maken

Het gaat hard met alle ontwik­ke­lingen, ook met de website.

Zozo zeg

Vanaf 2025 zal PALLAS een van ’s werelds toonaan­ge­vende leveran­ciers van medische isotopen zijn en een cruciale rol spelen in de leverings­keten voor radio­far­ma­ceu­ti­sche producten wereld­wijd en in nucleair techno­lo­gisch onder­zoek

Lees meer

Meer Nieuws

Vanaf 2025 zal PALLAS een van ’s werelds toonaan­ge­vende leveran­ciers van medische isotopen zijn en een cruciale rol spelen in de leverings­keten voor radio­far­ma­ceu­ti­sche producten wereld­wijd en in nucleair techno­lo­gisch onder­zoek

Lees meer

CISSPECT® DESK-LAB

Automated GMP synthesis at your desk! Ready for Pt-195m Cisplatin produc­tion & other Platinum compounds In close coope­ra­tion with renowned Dutch Academic Medical Oncology Centers a study is being conducted with the goal to optimize the effec­ti­ve­ness of Cisplatin…

Lees meer

kijkje nemen?

werkdagen

08.00 — 12.00

Weekends

12.00 — 14.00

Contact?

telefoon

+31(0)2223444

eMail

info@ehc-petten.eu

Adres

Petten, NH, Neder­land